Erik Wollo, Bernhard Wostheinrich | Arcadia Borealis